Menu

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast 1 december 2023.
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • C.J.J. Keijzer
 • BATC Complementair Therapeut
 • KvK nummer 51152584
 • 06-53584872
 • info@praktijk-corrykeijzer.nl

Corry Keijzer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website,
email, telefoon en app.
Persoonsgegevens
Naam verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en
 • Plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
  Doeleinden
  Corry Keijzer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
 • Het onderhouden van contact
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van eventuele geschillen
  Grondslagen
  Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen
  voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Corry Keijzer hier
  gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: – Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen
  verlenen van haar dienstverlening; – De bescherming van haar Financiële belangen. Beveiliging en het beheer van haar
  systemen *Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
  Verstrekking aan derden.
  In het kader van haar dienstverlening zal Corry Keijzer geen persoonsgegevens uitwisselen.
  Hoe lang wij uw gegevens bewaren. Corry Keijzer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk
  voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden
  zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat
  Corry Keijzer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en die van WGBO. *De
  bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar. Hoe wij uw gegevens beveiligen.
  Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
  persoonsgegevens. Daarom heeft Corry Keijzer passende beveiligingsmaatregelen genomen.
  Corry Keijzer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
  Corry Keijzer zal geen gegevens verstrekken aan een behandelaar zonder toestemming van de client.
  Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2023. Corry Keijzer kan
  deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan
  om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.