Menu

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast 1 december 2023.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • C.J.J. Keijzer
 • BATC Complementair Therapeut
 • KvK nummer 51152584
 • 06-53584872
 • info@praktijk-corrykeijzer.nl

Corry Keijzer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens
Naam verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en
 • Plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Corry Keijzer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld:

 • Het onderhouden van contact
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van eventuele geschillen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Corry Keijzer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: – Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; – De bescherming van haar Financiële belangen. Beveiliging en het beheer van haar systemen *Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden.
In het kader van haar dienstverlening zal Corry Keijzer geen persoonsgegevens uitwisselen.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren. Corry Keijzer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Corry Keijzer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en die van WGBO. *De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar. Hoe wij uw gegevens beveiligen. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Corry Keijzer passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Corry Keijzer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Corry Keijzer zal geen gegevens verstrekken aan een behandelaar zonder toestemming van de client.
Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2023. Corry Keijzer kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.